Общинска администрация

Плевен

Обществена поръчка

Информация
Наименование ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ЗА ГРУПА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ ПЛЕВЕН И ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Номер ОП-15
Дата 6.2.2018 г.
Обект Строителство
Срок за получаване на офертите 2.4.2018 г. 17:00:00 ч.
Статус Отворена
Валидна от 6.2.2018 г.
Валидна до 16.4.2018 г.
Описание Предвидената реконструкция и модернизация на ПСОВ – Плевен включва: Проектиране:Изготвяне на инвестиционен проект във фаза РП, съгласуване и получаване на всички необходими разрешителни. Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Плевен в т.ч.: Подготовка на площадката; Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до новоизградените съоръжения; Изграждане на нови съоръжения където е необходимо; Реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по пътя на водата; Реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по линията за третиране на утайките; Доставка на машини, съоръжения, електрооборудване; Авторски надзор; Обучение на персонала ангажиран с експлоатацията на ПСОВ-Плевен; Тестове на оборудването; Въвеждане на обекта в експлоатация; 12 месечен период за съобщаване на дефекти (вкл. проби след завършване съгласно Гаранцията на процесите), наблюдение на пречиствателните процеси, контрол на проектните проектните параметри на ПСОВ гр. Плевен;
Възложител ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 00226-2018-0011
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534303439
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-15 | 6.2.2018 г. 8.2.2018 г. ОП.01 Документи обществени поръчки