Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name „Внедряване на Система за видеонаблюдение, в т. ч. проектиране, доставка, внедряване, строителство и авторски надзор в изпълнение на проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.
Number ОП-64
Date 10/3/2017
Object Доставка на стоки
Participation deadline 11/20/2017 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 10/3/2017
Valid to 11/20/2017
Description В рамките на изпълнението на обществената поръчка следва да бъдат изпълнени минимум следните дейности/работи: 1 - Изготвяне на обстойно проучване на възможностите за свързаност на кръстовищата (точки за видеонаблюдение); 2 - Изготвяне на работен проект за внедряване на Система за видеонаблюдение, (след одобрение на ключовите кръстовища в обхвата на проекта); 3 - Извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор - Обособяване на Контролен център на системата; 4 - Извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор - изграждане на канални мрежи, комуникационна свързаност и монтаж на камери 5 - Извършване на доставки, монтаж, внедряване на компоненти/артикули/софтуер за изграждане на система за видеонаблюдение в гр. Плевен; 6 - Геодезическо заснемане на обекта за издаване на удостоверение по чл. 54а от ЗКИР за въвеждане в експлоатация 7 - Интеграция на съществуваща система за видеонаблюдение и система за управление на светофарни контролери; 8 - Провеждане на обучение; 9 -
Principal Община Плевен
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00226-2017-0058
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530333038
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-64 | 3.10.2017 г. 10/3/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки