Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name „Основен ремонт на линейни обекти от градската среда на Плевен по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, Договор BG16RFOP001-1.007-0001-С01 по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” - реконструкция на обекти на градската среда“, разделена на две обособени позиции: обособена позиция № 1 – Реконструкция на улици: Улица № 1; Улица № 2; Улица № 3; Улица „Ангел войвода”; Улица „Гургулят”; Улица „Индже войвода”; Улица „Коста Хаджипакев”; Улица „Мур”; Улица „Страхил войвода”; Улица „Цар Борис ІІІ”; Улица „Цар Симеон”; обособена позиция № 2 – Реконструкция на: Улица „Ангел Кънчев”; Улица „Георги Бенковски”; Улица „Люлин”, Улица „Москва”; бул. „Георги Кочев”; Пътен надлез на бул. „Георги Кочев”
Number ОП-6
Date 2/15/2017
Object Строителство
Participation deadline 4/12/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 3/6/2017
Valid to 4/12/2017
Description „Основен ремонт на линейни обекти от градската среда на Плевен по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, Договор BG16RFOP001-1.007-0001-С01 по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” - реконструкция на обекти на градската среда“, разделена на две обособени позиции: обособена позиция № 1 – Реконструкция на улици: Улица № 1; Улица № 2; Улица № 3; Улица „Ангел войвода”; Улица „Гургулят”; Улица „Индже войвода”; Улица „Коста Хаджипакев”; Улица „Мур”; Улица „Страхил войвода”; Улица „Цар Борис ІІІ”; Улица „Цар Симеон”; обособена позиция № 2 – Реконструкция на: Улица „Ангел Кънчев”; Улица „Георги Бенковски”; Улица „Люлин”, Улица „Москва”; бул. „Георги Кочев”; Пътен надлез на бул. „Георги Кочев”
Principal Община Плевен
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00226-2017-0008
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433373134
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-6 | 15.2.2017 г. 2/15/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки