Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за публичност и информация по проект „Осигуряване на устойчива градска среда“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по две обособени позиции Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, банер, изготвяне и публикуване на прессъобщение и/или рекламно информационно кapeта в регионална медия, организиране и провеждане на пресконференции и официални церемонии“; Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на печатни информационни материали (листовки, дипляни, брошури пълноцветни”, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП.
Number ОП-11
Date 2/28/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 3/23/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 3/1/2017
Valid to 3/23/2017
Description Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за публичност и информация по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по две обособени позиции Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, банер, изготвяне и публикуване на прессъобщение и/или рекламно информационно кapeта в регионална медия, организиране и провеждане на пресконференции и официални церемонии“; Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на печатни информационни материали (листовки, дипляни, брошури пълноцветни”, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП. Услугата, предмет на възлагане, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“, в изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Principal Община Плевен
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00226-2017-0010
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433373630
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-11 | 28.2.2017 г. 2/28/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки