Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР. ПЛЕВЕН ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОДЕРНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО", ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”
Number ОП-14
Date 2/5/2018
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 2/15/2018 10:00:00 AM
State Assigned
Valid from 2/5/2018
Valid to 2/15/2018
Description Осъществяване на авторски надзор при основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на обекти от образователната инфраструктура на гр. Плевен по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”. Поканата е изпратена до „М-СИНТЕЗ“ ЕООД Гр. София 1164, район Лозенец ул. Миджур № 13, ет.1, ап.1 e-mail: marianadio@abv.bg
Principal ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Procedure Договаряне без предварително обявление
Number in PPA 00226-2018-0010
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533393930
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-14 | 5.2.2018 г. 2/5/2018 ОП.01 Документи обществени поръчки