Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name Обществена поръчка с предмет „Извършване на дейности за публичност и информация по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ - Плевен” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, банер, организиране и провеждане на пресконференции и официални церемонии“; Обособена позиция № 2 - „Изготвяне на прессъобщение и/или рекламно-информационни карета в регионална медия”, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП
Number ОП-4
Date 2/2/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 3/2/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/7/2017
Valid to 3/2/2017
Description Услугата, предмет на възлагане включва изпълнението на следните дейности по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, банер, организиране и провеждане на пресконференции и официални церемонии“: Билборд с размер 3м. х 4м. - 1 бр.; Постоянна обяснителна табела с размер 50 х 70см. - 1 бр.; Организиране и провеждане на пресконференции - 2 бр.; Банер за пресконференци -1 бр.; Официални церемонии (Стартиране на СМР по проекта; откриване на обекта)-2 бр. Обособена позиция №2 – „Изготвяне на прессъобщение и/или рекламно-информационни карета в регионална медия ”, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП: Изготвяне на прессъобщение и/или рекламно-информационни карета в регионална медия съдържащи информация за напредъка по изпълнение на проекта - 2 бр. Изискванията за изпълнението на дейностите са подробно посочени в Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за участие.
Principal ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00226-2017-0004
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433303635
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-4 | 2.2.2017 г. 2/2/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки