Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0019-C01 „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“
Number ОП-1-2017
Date 1/16/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 2/7/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 1/16/2017
Valid to 2/7/2017
Description „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0019-C01 „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“. Услуга №1: Ранна интервенция на уврежданията Позиция 1 - педиатър; Услуга №2: Предоставяне на подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители и семейства: Позиция 2 - педиатър, Позиция 3 - акушер-гинеколог, Позиция 4 - медицинска сестра, Позиция 5 - акушерка, Позиция 6 - юрист; Услуга №3: Здравна детска консултация: Позиция 7 - педиатър, Позиция 8 - стоматолог; Услуга №4: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище: Позиция 9 - педагог, Позиция 10 - медиатор; Услуга №5: Супервизия на предоставяните социални услуги: Позиция 11 - експерт и супервизия, Позиция 12 - експерт супервизия.
Principal Община Плевен
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00226-2017-0001
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432343335
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-1 | 13.1.2017 г. 1/13/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки