Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name „Извършване на независим одит на проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ Плевен“
Number ОП-7
Date 2/15/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 3/16/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/21/2017
Valid to 3/16/2017
Description Услугата, предмет на възлагане на настоящата поръчка, включвa извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“- Плевен“. Осъществяването на одит по проекта се извършва с цел изготвяне на независима външна преценка на допустимостта и правилността на направените разходи по същия, като се удостовери, че отчетните разходи са верни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин.Срокът за изпълнение на Договора за обществена поръчката започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с изпълнението на дейностите по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“- Плевен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Principal Община Плевен
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00226-2017-0006
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433343633
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-7 | 15.2.2017 г. 2/15/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки