Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name Проектиране, упражняване на авторски надзор, извършване на ремонт (СМР и ЕСМ) по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ Плевен" (Инженеринг)
Number ОП-3
Date 2/1/2017
Object Строителство
Participation deadline 3/27/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/6/2017
Valid to 3/27/2017
Description За ДФСГ "Интелект"- гр. Плевен няма разработен инвестиционен проект в пълна проектна готовност (вкл. разрешение за строеж), с оглед на което ще бъде възложено проектиране във фаза „работен проект“, изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности. Авторският надзор ще се осъществява съгласно чл.162 от ЗУТ от авторите на работния проект, по съответните му части. На сградата е извършено обследване за енергийна ефективност и е издаден Сертификат за енергийни характеристики № 083СЛШ0145/ 13.09.2016 г. за клас на енергопотребление "G" и технически паспорт. Сградата на ДФСГ „Интелект"- Плевен се намира в урегулиран поземлен имот УПИ III-667.1011, кв.34 no плана на гр. Плевен с административен адрес гр. Плевен, ЖК "Дружба" III-ти микрорайон, №310 и Акт за общинска собственост №41336/07.10.2015 г. Състои се от пет масивни корпуса, построени 1998 г. с обща ЗП - 2 708 кв.м с прилежащ поземлен имот 20 258 кв.м. съгласно прил. технич. зад. за проект.
Principal Община Плевен
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00226-2017-0003
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432393933
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-3 | 1.2.2017 г. 2/1/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки