Municipality Administration

Pleven

Procurement

Information
Name „Извършване на независим финансов одит в изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
Number ОП-10
Date 2/28/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 3/23/2017 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 2/28/2017
Valid to 3/23/2017
Description Услугата, предмет на възлагане на настоящата поръчка, включвa извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“. Осъществяването на одит по проекта се извършва с цел изготвяне на независима външна преценка на допустимостта и правилността на направените разходи по същия, като се удостовери, че отчетните разходи са верни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин.
Principal Община Плевен
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00226-2017-0009
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433373332
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-10 | 28.2.2017 г. 2/28/2017 ОП.01 Документи обществени поръчки