From date
To date
State
Object Procedure Name/Description
Number in PPA
 
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-41 6/20/2017 „Изграждане, основен ремонт и/или реконструкция уличната мрежа на територията на град Плевен и кметствата без самостоятелен бюджет по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: В гр. Плевен: - ж.к."Сторгозия", включваща улиците в квартала с граници на района ул."Българска авиация", ул."Иван Миндиликов", ул."Г.М.Димитров", включително ул."Сторгозия" до строителната граница на гр.Плевен; - ж.к."Дружба", ж.к."Кайлъка, ж.к."Мара Денчева", включваща улиците в жилищните квартали с граници на района бул."Христо Ботев", ул."Пробуда", ул."Стоян Михайловски", ул."Климент Охридски", бул."Европа", бул."Русе" до строителната граница на гр.Плевен; - улиците в "9-ти квартал" с граници на района ул."Ал.Стамболийски", ул."Дойран", ул."Ген.лейт. Атанас Стефанов". В Община Плевен: с.Къртожабене, С.Тученица, с.Радишево Обособена позиция № 2: В гр.Плевен: Централна градска част с граници на района и включително улиците: ул.”Българска авиация” до строителната граница на гр.Плевен, ул."Иван Миндиликов", ул."Г.М.Димитров" до строителната граница на гр.Плевен, ул."Ал.Стамболийски", ул."Дойран", ул."Ген.лейт. Атанас Стефанов", бул."Христо Ботев", ул."Пробуда", ул."Стоян Михайловски", ул."Климент Охридски", бул."Европа" и бул."Русе" до строителната граница на гр.Плевен. В Община Плевен: с.Ласкар, с.Ралево, с.Тодорово, с.Горталово. Opened 00226-2017-0036
ОП-38 6/13/2017 „Избор на екип за управление на проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен” финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - За изпълнение на функциите на Координатор; Обособена позиция № 2 - За изпълнение на функциите на Специалист обществени поръчки. Opened 00226-2017-0033
ОП-39 6/13/2017 „ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ОДОБРЕНИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”, РАЗДЕЛЕНА НА ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОП №1: гр. Плевен, ж.к. Дружба, бл.118, РЗП – 7 917,65 кв.м. ОП №2: гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, бл.54, РЗП – 4 145,00 кв.м. ОП №3: гр. Плевен, ж.к. Дружба, бл.136, РЗП – 7 000,20 кв.м. ОП №4: гр. Плевен, ж.к . Мара Денчева, бл.20, РЗП – 11 142,00 кв.м. Opened 00226-2017-0034
ОП-40 6/13/2017 ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ОДОБРЕНИ ПО «НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ», РАЗДЕЛЕНА НА ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: Обособена позиция №1: МЖС с адрес: бул. „Русе” №10, гр. Плевен; Обособена позиция №2: МЖС с адрес: ул. „Генерал Владимир Вазов” №10, гр. Плевен; Обособена позиция №3: МЖС с адрес: ж.к. „Дружба”, бл.133Б, гр. Плевен; Обособена позиция №4: МЖС с адрес: ж.к. „Дружба”, бл.411А от вход Е до вход К, гр. Плевен Обособена позиция №5: МЖС с адрес:, ж.к. Дружба, бл.313, гр. Плевен Opened 00226-2017-0035
ОП-37-2017 6/5/2017 „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за общинска администрация и невъзложителите на обществени поръчки към Община Плевен, разделена на следните позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на бюра, контейнери, секционни шкафове, стелажи, маса, гардероби, закачалки, метални шкафове; Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на горен и долен кухненски шкафове”; Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на столове”; Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на оборудване за салон за рехабилитация”; Обособена позиция № 5 „Доставка и монтаж на мека мебел” Opened 00226-2017-0031
ОП-36-2017 5/31/2017 “Зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Плевен” Opened 00226-2017-0029
ОП-35 5/29/2017 „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за публичност и информация по проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Изработка и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, банер, постоянни обяснителни табели стикер, изготвяне и публикуване на прессъобщение и/или рекламно-информационно каре в регионална медия, организиране и провеждане на пресконференции и официални церемонии“; Обособена позиция № 2 - „Изготвяне на печатни информационни материали (листовки, пълноцветни) и изработка на информационни стикери (9х5 см.)”, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП Opened 00226-2017-0027
ОП-31-2017 5/22/2017 „Изграждане на топлофикация и газификация на сгради общинска собственост” Opened ID 9064596
ОП-32 5/22/2017 Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) по проект: „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билбордове, информационни табели, постоянни обяснителни табели, организиране и провеждане на пресконференции и официални церемонии“; Обособена позиция № 2 – „Изработване и доставка на печатни материали (брошури, дипляни и др), информационни стикери и допълнителни рекламни материали по проекта”, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП. Opened 00226-2017-0026
ОП-33 5/22/2017 „Извършване на строително-ремонтни работи в зала „Балканстрой" Opened 00226-2017-0032
ОП-34 5/22/2017 Извършване обследване за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорт и извършване обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, по четири обособени позиции Opened 00226-2017-0028
ОП-30 5/19/2017 Доставка и монтаж на електроуреди (стопански инвентар) за нуждите на Община Плевен, детски ясли, детска кухня, заведения за социални услуги и други бюджетни структури към Община Плевен по две обособени позиции Opened 00226-2017-0030
ОП-29 5/16/2017 Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) по проект: "Интегриран воден цикъл - Плевен - Долна Митрополия", по две обособени позиции: ОП-1 Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) за обект "Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с.Ясен, община Плевен - етап I; ОП-2 Проектиране и изпълнение на строителство (Инженеринг) за обект "Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен - етап I; Opened 00226-2017-0025
ОП-28 5/9/2017 „Ремонт на общинска пътна мрежа през 2017 г.” Opened 00226-2017-0024
ОП-27-2017 5/2/2017 „Изпълнение на СМР на многофамилни сгради, одобрени по Национална програма за енергийна ефективност”, разделена на следните обособени позиции: обособена позиция № 1 „Изпълнение на СМР на сграда, с адрес: гр. Плевен, ул. „Вардар” № 15, обособена позиция № 2 „Изпълнение на СМР на бл. 312, вх. А, с адрес: гр. Плевен, ж.к. Дружба, обособена позиция № 3 „Изпълнение на СМР на сграда, с адрес: гр. Плевен, ул. „Ген. Колев”№ 33, обособена позиция № 4 „Изпълнение на СМР на сграда, с адрес: гр. Плевен, ул. „Х. Димитър”№ 21 Terminated 00226-2017-0023
ОП-26 4/25/2017 „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на Община Плевен и бюджетните й структури, и по проект „Продължаване функционирането на Областен информационен център Плевен, като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центъра”, финансиран по Договор №BG05SFOP001-4.001-0016-С01/24.02.2016г., ОП „Добро управление 2014-2020” Opened 00226-2017-0022
оп-25 4/19/2017 „Доставка на автомобили – нови и втора употреба” Opened 00226-2017-0020
ОП-24-2017 4/18/2017 „Въоръжена денонощна охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на две обособени позиции” Opened 00226-2017-0019
ОП-23 4/12/2017 „Периодично зареждане с горива на служебните автомобили на община плевен чрез използване на карти за безналично плащане” Opened 00226-2017-0021
оп-22 4/6/2017 „Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” Opened 00226-2017-0018
next   ›