From date
To date
State
Object Procedure Name/Description
Number in PPA
 
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-1-2017 1/16/2017 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0019-C01 „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“ Opened 00226-2017-0001
ОП-62 11/29/2016 „Доставка на два броя високопроходими леки автомобили – втора употреба” Opened 00226-2016-0037
оп-61 11/28/2016 Периодично зареждане с горива на служебните автомобили на Община Плевен чрез използване на карти за безналично плащане Opened 00226-2016-0039
ОП-60-2016 11/18/2016 „Реконструкция на линейни обекти от градската среда на Плевен по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, разделена на две обособени позиции” Opened 00226-2016-0036
ОП-59-2016 11/16/2016 “Поддържане и текущ ремонт на светофарни уредби в гр. Плевен” Opened ID 9058706
ОП-58 11/15/2016 „Ремонт на подпорна стена от габиони над мост на река Чернелка в с.Горталово“ Opened 00226-2016-0038
оп-57 11/8/2016 „Доставка на два броя нови хибридни автомобила за подобряване на наличния автомобилен парк на Общинска администрация Плевен” Opened 00226-2016-0035
ОП-56 10/31/2016 Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по две обособени позиции:Позиция № 1: Автобусна линия „Плевен–Гулянци-Гиген-Искър” , Автобусна линия „Плевен–Гулянци-Гиген”, Автобусна линия „Плевен- Николаево”, Позиция № 2: Автобусна линия „Плевен- Козлодуй” Opened 00226-2016-0034
ОП-55 10/28/2016 „Извършване на строителен надзор на обекти от основното застрояване и техническата инфраструктура на територията на Община Плевен” Opened 00226-2016-0033
оп-53 9/1/2016 Извършване обследване за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорт и извършване обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. Opened 00226-2016-0031
оп-52 8/31/2016 „Премахване на отчуждени и вредни в санитарно - хигиенно отношение сгради – общинска собственост и незаконни строежи” Opened ID9056076
ОП-51 8/23/2016 „Изработване на Общ Устройствен план на Община Плевен (ОУПО Плевен)” Opened 00226-2016-0032
ОП-49-2016 8/19/2016 “Доставка на оборудване за РСУО – регионална система за управление на отпадъците – Плевен”, разделена на пет обособени позиции, както следва: Позиция № 1 – Доставка на контейнери за Сепарираща инсталация и за Център за предаване на отпадъци, Позиция № 2 – Доставка на контейнери, предназначени за разделно събиране на зелените отпадъци от територията на общините от Регион Плевен – Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци, Позиция № 3 – Доставка на мобилни дизелови резервоари, Позиция № 4 – Доставка на мотокар 3.5 тона с обръщач и клампа за бали, Позиция № 5 – Доставка и монтаж на кран върху надстройката на шасито на Транспортен автомобил марка FORD модел CARGO 1832 DC Opened 00226-2016-0027
ОП-50-2016 8/19/2016 „Доставка на 18 (осемнадесет) броя автомобили втора употреба, разделена на седем обособени позиции” Terminated 00226-2016-0030
ОП-47 Договаряне без предварително обявление 8/18/2016 Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на община Плевен Opened 00226-2016-0028
ОП-48 8/18/2016 „Ремонт на сгради общинска собственост, находящи се в град Плевен по обособени позиции" Opened 00226-2016-0029
ОП-46-2016 8/15/2016 „Въоръжена физическа охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на две обособени позиции” Opened 00226-2016-0026
next   ›