From date
To date
State
Object Procedure Name/Description
Number in PPA
 
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-58 8/17/2017 ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) ПО ПРОЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ПЛЕВЕН – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) ЗА ОБЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И СЪПЪТСТВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЯСЕН,, ОБЩИНА ПЛЕВЕН (ЕТАП I)” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) ЗА ОБЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И СЪПЪТСТВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. БУКОВЛЪК,, ОБЩИНА ПЛЕВЕН (ЕТАП I)” Opened -
ОП-57 8/14/2017 „Извършване на дейности по цифровизиране на съществуващи данни за територията на гр. Плевен и доставка и инсталация на ГИС софтуер за нуждите на Община Плевен“ Opened 00226-2017-0051
ОП-53 8/11/2017 „Доставка на транспортни средства за Детска кухня, заведения за социални услуги и общински предприятия към Община Плевен” Opened 00226-2017-0049
ОП-56 8/11/2017 Доставка на оборудване в Математическа гимназия „Гео Милев” - гр. Плевен по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на мебели и обзавеждане за учебните кабинети”; Обособена позиция № 2: „Доставка на компютърно оборудване”; Обособена позиция № 3: „Доставка на оборудване подпомагащо учебната дейност”; Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на пропускателна система на входа на училището, осигуряваща достъп”. Opened 00226-2017-0052
ОП-54 8/10/2017 „Предоставяне на консултантски услуги по извършване на проучвания, изготвяне и окомплектоване на проектни предложения по Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г.“, с включени две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Извършване на проучвания, изготвяне и окомплектоване на проектно предложение “e-TEN - enhancing access of Pleven &Teleorman communities to TEN-T transport network”. Обособена позиция №2: „Извършване на проучвания, изготвяне и окомплектоване на проектно предложение “Memory Route - Sustainable cross-border tourism products for Memorial Park “Grivitsa” and "Turnu" Fortress”. Opened 00226-2017-0048
ОП-55 8/10/2017 „Изготвяне на проект в идейна фаза, за обекти ул. "Българска авиация"; Кръгово кръстовище в ж.к. „Сторгозия“; Кръгово кръстовище при ул. „Българска авиация“ и ул. „Кара Колю“; Кръгово кръстовище при ул. „Българска авиация“ и ул. „Георги Кочев“; ул. „Кара Колю“; Участък от ул. „Георги Кочев“; ул. „Дойран“, необходим за подготовка на проектно предложение “e-TEN - enhancing access of Pleven &Teleorman communities to TEN-T transport network” Opened 00226-2017-0050
ОП-50-2017 8/9/2017 “Проектиране и авторски надзор на обекти собственост на Община Плевен” Opened 00226-2017-0046
ОП-52-2017 8/7/2017 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0019-C01 „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“. Обособена позиция № 1 - Услуга № 2: Предоставяне на подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители и семейства: Позиция 2 - педиатър, Обособена позиция № 2 - Услуга №3: Здравна детска консултация: Позиция 7 - педиатър и Обособена позиция № 3 - Услуга № 4: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище: Позиция 10 - медиатор. Opened 00226-2017-0047
ОП-51 8/2/2017 „ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - ГP. ПЛЕВЕН“, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГPAДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“. Opened 00226-2017-0045
ОП-49 7/21/2017 „Избор на ръководител екип за управление на проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. Opened 00226-2017-0044
оп-48 7/18/2017 „Доставка на канцеларски материали и продукти за почистване за нуждите на община Плевен” Opened 00226-2017-0043
ОП-44 7/12/2017 Периодично зареждане с горива на служебните автомобили на Община Плевен чрез ползване на карти за безналично плащане Opened 00226-2017-0041
ОП-46-2017 7/12/2017 „Ремонт на ОУ „Васил Левски” – с. Беглеж, ремонт оградата на ДГ „Щастливо детство” в гр. Плевен и покрива на Здравна служба с. Ласкар”. Opened 00226-2017-0042
ОП-47 7/12/2017 “Извършване на независим финансов одит по проект “Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”” Terminated 00226-2017-0040
ОП-43-2017 7/7/2017 „Изпълнение на СМР на многофамилни сгради, одобрени по Национална програма за енергийна ефективност”, разделена на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изпълнение на СМР на сграда, с адрес: гр. Плевен, ул. „Вардар” № 15; Обособена позиция № 2 „Изпълнение на СМР на бл. 312, вх. А, с адрес: гр. Плевен, ж.к. Дружба; Обособена позиция № 3 „Изпълнение на СМР на сграда, с адрес: гр. Плевен, ул. „Ген. Колев”№ 33; Обособена позиция № 4 „Изпълнение на СМР на сграда, с адрес: гр. Плевен, ул. „Х. Димитър”№ 21 Opened 00226-2017-0038
ОП-45 7/6/2017 Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, в т.ч. и на част «Конструктивна», упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително-монтажните работи на обекти, включени в проект: „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“: Обособена позиция № 1: Извършване на консултантски услуги по оценка на съотетствието и упражняване на независим строителен надзор на обект: Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия; Обособена позиция № 2. Извършване на консултантски услуги по оценка на съотетствието и упражняване на независим строителен надзор на обект: Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап I); Обособена позиция № 3. Извършване на консултантски услуги по оценка на съответствието и упражняване на независим строителен надзор на обект Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап I) Opened 00226-2017-0039
ОП-42 6/26/2017 Инженеринг за обект „Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия" Opened 00226-2017-0037
ОП-41 6/20/2017 „Изграждане, основен ремонт и/или реконструкция уличната мрежа на територията на град Плевен и кметствата без самостоятелен бюджет по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: В гр. Плевен: - ж.к."Сторгозия", включваща улиците в квартала с граници на района ул."Българска авиация", ул."Иван Миндиликов", ул."Г.М.Димитров", включително ул."Сторгозия" до строителната граница на гр.Плевен; - ж.к."Дружба", ж.к."Кайлъка, ж.к."Мара Денчева", включваща улиците в жилищните квартали с граници на района бул."Христо Ботев", ул."Пробуда", ул."Стоян Михайловски", ул."Климент Охридски", бул."Европа", бул."Русе" до строителната граница на гр.Плевен; - улиците в "9-ти квартал" с граници на района ул."Ал.Стамболийски", ул."Дойран", ул."Ген.лейт. Атанас Стефанов". В Община Плевен: с.Къртожабене, С.Тученица, с.Радишево Обособена позиция № 2: В гр.Плевен: Централна градска част с граници на района и включително улиците: ул.”Българска авиация” до строителната граница на гр.Плевен, ул."Иван Миндиликов", ул."Г.М.Димитров" до строителната граница на гр.Плевен, ул."Ал.Стамболийски", ул."Дойран", ул."Ген.лейт. Атанас Стефанов", бул."Христо Ботев", ул."Пробуда", ул."Стоян Михайловски", ул."Климент Охридски", бул."Европа" и бул."Русе" до строителната граница на гр.Плевен. В Община Плевен: с.Ласкар, с.Ралево, с.Тодорово, с.Горталово. Opened 00226-2017-0036
ОП-38 6/13/2017 „Избор на екип за управление на проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен” финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - За изпълнение на функциите на Координатор; Обособена позиция № 2 - За изпълнение на функциите на Специалист обществени поръчки. Opened 00226-2017-0033
ОП-39 6/13/2017 „ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ОДОБРЕНИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”, РАЗДЕЛЕНА НА ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОП №1: гр. Плевен, ж.к. Дружба, бл.118, РЗП – 7 917,65 кв.м. ОП №2: гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, бл.54, РЗП – 4 145,00 кв.м. ОП №3: гр. Плевен, ж.к. Дружба, бл.136, РЗП – 7 000,20 кв.м. ОП №4: гр. Плевен, ж.к . Мара Денчева, бл.20, РЗП – 11 142,00 кв.м. Opened 00226-2017-0034
next   ›