From date
To date
State
Object Procedure Name/Description
Number in PPA
 
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-5-2017 2/16/2017 Невъоръжена физическа охрана на обект „Масивна сграда за стоматологична поликлиника”, находящ се на бул. „Русе” № 1, гр. Плевен и охрана чрез СОТ на 7 (седем) броя обекти, собственост на Община Плевен Opened 00226-2017-0005
ОП-7 2/15/2017 „Извършване на независим одит на проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ Плевен“ Opened 00226-2017-0006
ОП-4 2/2/2017 Обществена поръчка с предмет „Извършване на дейности за публичност и информация по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ - Плевен” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, банер, организиране и провеждане на пресконференции и официални церемонии“; Обособена позиция № 2 - „Изготвяне на прессъобщение и/или рекламно-информационни карета в регионална медия”, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП Opened 00226-2017-0004
ОП-3 2/1/2017 Проектиране, упражняване на авторски надзор, извършване на ремонт (СМР и ЕСМ) по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ Плевен" (Инженеринг) Opened 00226-2017-0003
ОП-2-2017 1/23/2017 „Извършване на услуги с техническо средство тип “паяк” за принудително преместване на ППС на територията на Община Плевен” Opened 00226-2017-0002
ОП-1-2017 1/16/2017 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0019-C01 „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“ Opened 00226-2017-0001
ОП-62 11/29/2016 „Доставка на два броя високопроходими леки автомобили – втора употреба” Opened 00226-2016-0037
оп-61 11/28/2016 Периодично зареждане с горива на служебните автомобили на Община Плевен чрез използване на карти за безналично плащане Opened 00226-2016-0039
ОП-60-2016 11/18/2016 „Реконструкция на линейни обекти от градската среда на Плевен по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, разделена на две обособени позиции” Terminated 00226-2016-0036
ОП-59-2016 11/16/2016 “Поддържане и текущ ремонт на светофарни уредби в гр. Плевен” Opened ID 9058706
ОП-58 11/15/2016 „Ремонт на подпорна стена от габиони над мост на река Чернелка в с.Горталово“ Opened 00226-2016-0038
оп-57 11/8/2016 „Доставка на два броя нови хибридни автомобила за подобряване на наличния автомобилен парк на Общинска администрация Плевен” Opened 00226-2016-0035
ОП-56 10/31/2016 Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по две обособени позиции:Позиция № 1: Автобусна линия „Плевен–Гулянци-Гиген-Искър” , Автобусна линия „Плевен–Гулянци-Гиген”, Автобусна линия „Плевен- Николаево”, Позиция № 2: Автобусна линия „Плевен- Козлодуй” Opened 00226-2016-0034
ОП-55 10/28/2016 „Извършване на строителен надзор на обекти от основното застрояване и техническата инфраструктура на територията на Община Плевен” Opened 00226-2016-0033
оп-53 9/1/2016 Извършване обследване за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорт и извършване обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. Opened 00226-2016-0031
оп-52 8/31/2016 „Премахване на отчуждени и вредни в санитарно - хигиенно отношение сгради – общинска собственост и незаконни строежи” Opened ID9056076
next   ›