From date
To date
State
Object Procedure Name/Description
Number in PPA
 
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-26 4/25/2017 „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на Община Плевен и бюджетните й структури, и по проект „Продължаване функционирането на Областен информационен център Плевен, като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центъра”, финансиран по Договор №BG05SFOP001-4.001-0016-С01/24.02.2016г., ОП „Добро управление 2014-2020” Opened 00226-2017-0022
оп-25 4/19/2017 „Доставка на автомобили – нови и втора употреба” Opened 00226-2017-0020
ОП-24-2017 4/18/2017 „Въоръжена денонощна охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на две обособени позиции” Opened 00226-2017-0019
ОП-23 4/12/2017 „Периодично зареждане с горива на служебните автомобили на община плевен чрез използване на карти за безналично плащане” Opened 00226-2017-0021
оп-22 4/6/2017 „Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” Opened 00226-2017-0018
ОП-21 4/4/2017 „Ремонт на сгради общинска собственост”, разделена на следните позиции: обособена позиция № 1 – Ремонт на ОУ „Васил Левски” – с. Беглеж, ремонт оградата на ДГ „Щастливо детство” в гр. Плевен и покрива на Здравна служба с. Ласкар, обособена позиция № 2 – Ремонт сградата на ДГ „Славейче” в гр. Плевен, обособена позиция № 3 – Ремонт сградата на кметство с. Тученица, ремонт покрива на кметство с. Тодорово и ремонт покрива на бившето училище в с. Брестовец, обособена позиция № 4 – „Подмяна на дограма в обекти, стопанисвани от ОП Жилфонд – Плевен”, „Ремонт сградата на Дом за стари хора – с. Бохот” и ремонт покрива на кметство с. Къртожабене, обособена позиция № 5 – Ремонт сградата на ДГ „Гергана” в гр. Плевен, обособена позиция № 6 – Ремонт покрива на ДКЦ по стоматология в гр. Плевен и ремонт покрива на НЧ „Паисий Хилендарски” – гр. Славяново, обособена позиция № 7 – Ремонт сградата на детска ясла „Асен Халачев”, ремонт сградата на Детска кухня, гр. Плевен, ремонт сградата на „Клуб на хората с увреждания и пенсионерите”, ул. „Руй”, гр. Плевен. Opened 00226-2017-0017
ОП-20 3/28/2017 „Извършване на строителен надзор на обекти общинска собственост, находящи се в гр. Плевен” Opened 00226-2017-0016
ОП-19 3/22/2017 „Ремонт на общинска пътна мрежа през 2017 г.” Opened 00226-2017-0015
оп-18 3/20/2017 „Премахване на освидетелствани, вредни в санитарно-хигиенно отношение сгради и незаконни строежи, собственост на Община Плевен” Opened ID9062475
ОП-16 3/13/2017 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи, в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, на следните сгради, находящи се в гр.Плевен – ул.”Вардар” №15, жк „Дружба” бл.312 вх.А, ул. „Ген. Колев” №33, ул. „Х. Димитър” №21” Opened 00226-2017-0013
ОП-15 3/9/2017 „Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в това число и на съответствието им в част енергийна ефективност, в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, на следните сгради, находящи се в гр.Плевен – бл. Георги Кочев, ул. Г. Кочев № 16; бл. Вихрен, ул. К. Величков № 8; бл. 4, ул. Шипка № 26; бул. Хр. Ботев № 158; бл. № 42, ж.к. Сторгозия; бл. № 13 ж.к. Сторгозия и ШПК 3 ж.к. Сторгозия Opened 00226-2017-0012
ОП-17 3/9/2017 “Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти и площи на територията на Община Плевен” Opened 9062204
ОП-14 3/7/2017 Упражняване на авторски надзор при основен ремонт на следните линейни обекти в гр.Плевен: Пешеходен мост №1 на р. Тученица, гр. Плевен; Пешеходен мост №2 на р. Тученица, гр. Плевен, Пешеходен мост №4 на р. Тученица, гр. Плевен, Пешеходен мост №5 на р. Тученица, гр. Плевен, Пътен мост №3 на р. Тученица, гр. Плевен; Улица № 1, между ул. „Александър Малинов” и бул. „България” пред блокове 323-324-326-328”, гр. Плевен, Улица № 2, между ул. „Александър Малинов” и бул. „България” пред блокове 312-313-319-319а” , гр. Плевен, Улица № 3, от ул. „Александър Малинов” пред блокове 121-122-125 до кръстовище при бл. 137”, гр. Плевен, Улица „Ангел войвода”отсечката от кръстовището с ул.„Страхил войвода” до кръстовището с ул.„Генерал Столетов”, гр. Плевен, Улица „Ангел Кънчев”, гр. Плевен, Улица „Георги Бенковски” отсечката от ул. ”Св.св. Кирил и Методий” до кръстовището с ул. „Ангел Кънчев” и ул. „Люлин”, гр. Плевен, Улица „Гургулят” отсечката от ул. ”Вардар” до ул. ”Ген. Атанас Стефанов”, гр. Плевен, Улица „Индже войвода” отсечката от кръстовището с бул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Страхил войвода”, гр. Плевен, Улица „Коста Хаджипакев” отсечката между ул. ”Васил Левски” и ул. ”Цар Борис III”, гр. Плевен, Улица „Люлин”, гр. Плевен, Улица „Москва” отсечката от кръстовището с ул. ”Св.Климент Охридски” до кръстовището с ул. ”Сергей Румянцев”, гр. Плевен, Улица „Мур” отсечката от кръстовището с ул. ”Марица” до кръстовището с ул. ”Цар Самуил” и ул. „Цар Шишман”, вкл. кръстовището с ул. ”Цар Самуил” и ул. „Цар Шишман” , гр. Плевен, Улица „Страхил войвода”, гр. Плевен, Улица „Цар Борис III” отсечката от кръстовището с ул. ”Данаил Попов” и ул. ”Д. Константинов” до пл. ”Свобода”, гр. Плевен, Улица „Цар Симеон”, гр. Плевен, Бул. „Георги Кочев” отсечката от Надлеза над жп линията до кръстовището с ул. ”Гренадерска”, гр. Плевен, Пътен надлез на бул. „Георги Кочев”, гр. Плевен”. Opened 00226-2017-0011
ОП-13 3/6/2017 „Ремонт покрива на корпуси „Б” и „В” на ОДЗ №7 „Снежанка” Opened 00226-2016-0014
ОП-10 2/28/2017 „Извършване на независим финансов одит в изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Opened 00226-2017-0009
ОП-11 2/28/2017 Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за публичност и информация по проект „Осигуряване на устойчива градска среда“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по две обособени позиции Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, банер, изготвяне и публикуване на прессъобщение и/или рекламно информационно кapeта в регионална медия, организиране и провеждане на пресконференции и официални церемонии“; Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на печатни информационни материали (листовки, дипляни, брошури пълноцветни”, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП. Opened 00226-2017-0010
ОП-9 2/27/2017 “Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти и площи на територията на Община Плевен” Closed ID 9061880
ОП-5-2017 2/16/2017 Невъоръжена физическа охрана на обект „Масивна сграда за стоматологична поликлиника”, находящ се на бул. „Русе” № 1, гр. Плевен и охрана чрез СОТ на 7 (седем) броя обекти, собственост на Община Плевен Opened 00226-2017-0005
ОП-6 2/15/2017 „Основен ремонт на линейни обекти от градската среда на Плевен по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, Договор BG16RFOP001-1.007-0001-С01 по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” - реконструкция на обекти на градската среда“, разделена на две обособени позиции: обособена позиция № 1 – Реконструкция на улици: Улица № 1; Улица № 2; Улица № 3; Улица „Ангел войвода”; Улица „Гургулят”; Улица „Индже войвода”; Улица „Коста Хаджипакев”; Улица „Мур”; Улица „Страхил войвода”; Улица „Цар Борис ІІІ”; Улица „Цар Симеон”; обособена позиция № 2 – Реконструкция на: Улица „Ангел Кънчев”; Улица „Георги Бенковски”; Улица „Люлин”, Улица „Москва”; бул. „Георги Кочев”; Пътен надлез на бул. „Георги Кочев” Opened 00226-2017-0008
next   ›