Procurement

Information
Name ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ЗА ГРУПА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ ПЛЕВЕН И ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Number ОП-15
Date 2/6/2018
Object Строителство
Participation deadline 4/2/2018 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 2/6/2018
Valid to 4/16/2018
Description Предвидената реконструкция и модернизация на ПСОВ – Плевен включва: Проектиране:Изготвяне на инвестиционен проект във фаза РП, съгласуване и получаване на всички необходими разрешителни. Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Плевен в т.ч.: Подготовка на площадката; Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до новоизградените съоръжения; Изграждане на нови съоръжения където е необходимо; Реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по пътя на водата; Реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по линията за третиране на утайките; Доставка на машини, съоръжения, електрооборудване; Авторски надзор; Обучение на персонала ангажиран с експлоатацията на ПСОВ-Плевен; Тестове на оборудването; Въвеждане на обекта в експлоатация; 12 месечен период за съобщаване на дефекти (вкл. проби след завършване съгласно Гаранцията на процесите), наблюдение на пречиствателните процеси, контрол на проектните проектните параметри на ПСОВ гр. Плевен;
Principal ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00226-2018-0011
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534303439
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-15 | 2/6/2018 2/8/2018 ОП.01 Документи обществени поръчки